Wejście w życie ustawy f-gazowej

Wraz z wejściem w życie ustawy f-gazowej 10 lipca br. zostaje uchylona ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz.U.2004.121.1263). Uchylenie dotychczas obowiązującej ustawy nie oznacza, że świadectwa kwalifikacji (tj. „certyfikaty ozonowe”), którymi Państwo dysponujecie automatycznie utracą swą ważność. Na zasadzie praw nabytych i zgodnie z przepisami przejściowymi nowej ustawy zachowują one swoją ważność w zakresie pracy z substancjami kontrolowanymi przez okres na który zostały wydane (data ważności jest podana każdorazowo w świadectwie kwalifikacji).

BARDZO WAŻNE ! Na podstawie zgodnego stanowiska Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki poszczególne obowiązki nałożone legislacją f-gazową dotyczące firm serwisowych (i operatorów) będą mogły być egzekwowane przez krajowe urzędy i inspekcje dopiero wtedy gdy upłyną okresy przejściowe wprowadzone ustawą f-gazową oraz dodatkowo gdy do ustawy f-gazowej zostaną w terminie wydane wykonawcze rozporządzenia f-gazowe.

Także po wejściu w życie ustawy f-gazowej i aż do dnia zapewnienia krajowej certyfikacji  nie wolno w Polsce wymagać od firm i ich pracowników innych uprawnień niż certyfikaty „ozonowe” do prac z czynnikami chłodniczymi ze względu na wprowadzone okresy przejściowy i  brak możliwości by krajowe firmy uzyskały certyfikaty f-gazowe w polskich urzędach.

Tekst ustawy jest dostępny pod adresem: www.kfch.pl/s/p/artykuly/70/70/20150625%20Ustawa%20f-gazowa.pdf

X