Spotkanie Ekspertów KFCh w sprawie projektów rozporządzeń wykonawczych do ustawy f-gazowej Ministra Gospodarki

Podczas spotkania uzgodniono wytyczne dla stanowiska KFCh odnośnie projektów rozporządzeń Ministra Gospodarki:
 • w sprawie wymagań, jakie muszą być spełnione przy przeprowadzaniu sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających, co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych,
 • w sprawie określenia wzoru oraz sposobu etykietowania produktów, urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic, a także pojemników zawierających substancje kontrolowane,
 • w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu,
 • w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel,
 • w sprawie wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki oceniającej personel oraz wzoru zgłoszenia podmiotu zamierzającego pełnić funkcję jednostki prowadzącej szkolenia,
 • w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego, wiedzy teoretycznej i doświadczenia, zakresu tematycznego prowadzonych szkoleń oraz przeprowadzanych egzaminów, a także określające wzór wniosku o wydanie certyfikatu i wzór certyfikatu dla personelu,
 • w sprawie wskazania jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz certyfikującej personel,
 • w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorcy,
 • w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru certyfikatu dla przedsiębiorców i jego opisu, wysokości jednostkowych stawek opłat za rozpatrzenie wniosku o wydanie albo odwieszenie certyfikatu dla przedsiębiorców, oraz dokonanie wpisu do rejestru wydanych, zawieszonych, odwieszonych i cofniętych certyfikatów dla przedsiębiorców,
 • w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego, które musi posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane,
 • w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia technicznego, jakim powinna dysponować jednostka prowadząca szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, minimalnych wymagań dotyczących wiedzy teoretycznej i doświadczenia praktycznego osób prowadzących szkolenia, wzoru zaświadczenia o odbytym szkoleniu, wysokości jednostkowych stawek opłat.


X