Stanowisko KFCh dla polskiej delegacji w sprawie nowelizacji Rozporządzenia UE Nr 303/2008

KFCh poparło propozycję dotyczącą pozostawienia dotychczasowych kryteriów odnoszących się do nabywania uprawnień f-gazowych wyrażonych w kg (zamiast proponowanej zamiany jednostek na tony ekwiwalentu CO2) oraz zajęło stanowisko o braku konieczności stworzenia dodatkowej kategorii uprawnień f-gazowych w zakresie serwisowania samochodów ciężarowych chłodni i przyczep chłodni.
X