Zapraszamy do zapoznania się z fotoreportażem z WZC KFCh 2016

KFCh jest największą ogólnopolską organizacją firm z branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła (non-profit). Firmy KFCh mają siedziby w ponad 60 miastach Polski. Ponad 70% członków realizuje typowe usługi instalacyjne i serwisowe. Około 85% członków to małe i średnie przedsiębiorstwa. KFCh jest wieloletnim członkiem AREA – Europejskiego Stowarzyszenia Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła oraz Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa. Kontynuujemy także współpracę z EPEE - Europejskim Partnerstwem dla Energii i Środowiska Naturalnego oraz pozostajemy w dobrych relacjach z EUROVENT.

W dniu 3 czerwca 2016 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków “Krajowego Forum Chłodnictwa” - Związku Pracodawców. Tegoroczne Walne Zebranie Członków miało dodatkowy wymiar jako wyborcze. W głosowaniach dotyczących wyboru władz KFCh IX Kadencji wzięły 52 firmy spośród 123 firm KFCh.

O terminie Walnego Zebrania KFCh wszyscy członkowie zostali powiadomieni zgodnie ze statutem Związku. Zebranie otworzył Prezes Zarządu KFCh Robert Grejcz [z firmy Emerson]. Przywitano członków Forum oraz zaproszonych gości. Do Prezydium Walnego Zebrania Członków (WZC) jednogłośnie wybrano Józefa Kisielnickiego (Przewodniczący) [Kliweko]. Również jednogłośnie została wybrana Komisja Skrutacyjna w skład, której weszli: Tadeusz Cherek (Przewodniczący) [Cherek] i 2 Członków Marek Czarnacki [Anmark] oraz Grzegorz Więcek [Euroklimex].

Po przedstawieniu sprawozdań organów VIII Kadencji KFCh: Zarządu przez Roberta Grejcz – Prezesa Zarządu i Wacława Maniawskiego – Członka Zarządu [Elektronika], Rady Nadzorczej przez Andrzeja Zółciaka [Termopol-Ice] – Przewodniczącego RN i Sądu Dyscyplinarnego przez Tadeusza Cherka [Cherek] – Członka SN zebrani podjęli uchwały związane z funkcjonowaniem Forum jako organizacji non-profit pozytywnie ustosunkowując się do działań Związku i Zarządu w latach 2015/2016.

Zarząd KFCh mógł poszczycić się dodatnim wynikiem finansowym za rok 2015 oraz licznymi inicjatywami co przełożyło się następnie na wynik późniejszych wyborów do Władz KFCh IX Kadencji. (Wszyscy Członkowie Zarządu KFCh, którzy potwierdzili możliwość kontynuowania społecznej pracy w Związku weszli w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Forum. Należy przy tym podkreślić, że Członkowie organów KFCh prowadząc własne firmy poświęcają na społeczną pracę prywatny wolny czas i nie pobierają wynagrodzenia z kasy Forum.

Wspomniane inicjatywy KFCh z lat 2015/2016 (tylko niektóre z nich):

  • Wspieranie prac krajowych władz nad krajową legislacją i certyfikacją f-gazową stanowiącą podstawę działania dla całej branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła: Ustawą  z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881) – od chwili opracowywania przez Ministerstwo Środowiska projektu założeń do założeń ww. ustawy po konsultacje na zaproszenie  Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki/Rozwoju projektów 18 rozporządzeń do ww. ustawy.

  • Przybliżanie krajowej legislacji f-gazowej branży chłodniczej na spotkaniach z organami wykonującymi i stosującymi te przepisy: Urzędem Dozoru Technicznego, Instytutem Chemii Przemysłowej – Biurem Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu.

  • Zainicjowanie i wsparcie przywrócenia kształcenia w zawodzie „Technik chłodnictwa i klimatyzacji” we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

  • Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015. Trendy i technologie jutra *Chłodnictwo   *Klimatyzacja   *Pompy Ciepła (we współpracy z EPEE) – największej chłodniczej imprezy merytorycznej o ponadregionalnym zasięgu w naszej branży ostatnich lat.

          PROCLIMATE 2015 Honorowymi Patronatami objęli:

           •      Pan Janusz Piechociński, Minister Gospodarki

           •      Pan Władysława Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej

           •      Pan Marcin Korolec, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska

           •      Prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim

           •      Krajowa Izby Gospodarczej (KIG).

           Obok przewodniczących największych europejskich organizacji branżowych Pera Jonassona (AREA) i Jürgena Göllera (EPEE)
           gościliśmy m. in. przedstawicieli Komisji Europejskiej, którzy współkształtują politykę naszej branży Arno Kaschla (Komisja
           Europejska, DG ds. Klimatu) i Marcosa Gonzaleza-Alvareza (Komisja Europejska, DG ds. Energia) oraz Ekspertów EPEE i
           KFCh.

  • Współpraca z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi i patronaty honorowe dla wspólnie z Targami INSTALACJE organizowanych  wydarzeń Mieczysława Borowskiego - Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego i Pawła Sałka - Sekretarza Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska.

Podczas części konferencyjnej WZC Kazimierz Zakrzewski z Europejskiego Instytutu Miedzi przedstawił swoją organizację i wygłosił interesującą prezentację pt.: „Miedź i jej stopy w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz w urządzeniach HVACR - Europejski Instytut Miedzi”. Spotkała się ona z żywym zainteresowaniem uczestników WZC i została zakończona serią pytań do prelegenta oraz dyskusją.

Delegat KFCh w AREA Grzegorz Michalski [GEA] dokonał sprawozdania z majowego Walnego Zebrania Członków AREA informując o planach organizacji na najbliższy okres, omówił kwestie aktualnie poruszające branżę chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła w poszczególnych państwach europejskich oraz dokonał podsumowania najnowszych prac legislacyjnych dotyczących branży chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła prowadzonych na poziomie Unii Europejskiej.

Prezes Zarządu KFCh Robert Grejcz zaprezentował bieżące zagadnienia dotyczące krajowej legislacji f-gazowej, zwłaszcza te, które nadal stwarzają problemy interpretacyjne. Duże wątpliwości wzbudzały i były dyskutowane praktyczne kwestie związane z działaniem firm serwisowych. W szczególności nadal brakowało pewności co do zakresu podmiotów, którym wolno sprzedawać czynniki chłodnicze oraz które z jednostek miary należy uznać za dominujące przy określaniu wartości granicznych i obowiązków firm związanych z legislacją f-gazową. Wyrażono oczekiwania, że elektroniczny system prowadzenia kart urządzeń zostanie wkrótce udoskonalony z wykorzystaniem spostrzeżeń wynikających ze stosowania go w praktyce przez firmy serwisowe.

W kolejnej części WZC Wacław Maniawski – Członek Zarządu omówił wykonanie budżetu za rok 2015 oraz przedstawił projekt budżetu Zarządu KFCh na rok 2016. Zebrani podejmując głosowanie pozytywnie odnieśli się także do planów finansowych Forum.

Następnie przystąpiono do części wyborczej Walnego Zebrania Członków. W wyniku podjętych głosowań z zachowaniem tajności podjęto uchwały w sprawie wyboru organów KFCh IX Kadencji. W ich skład weszli:


Zarząd KFCh IX Kadencji

Robert Grejcz – Prezes Zarządu (Emerson),

Grzegorz Michalski – Wiceprezes Zarządu (GEA),

Wacław Maniawski  - Członek Zarządu (Elektronika),

Jerzy Stachowiak - Członek Zarządu (Masta),

Andrzej Żółciak - Członek Zarządu (Termopol-Ice).

Rada Nadzorcza KFCh IX Kadencji

Marek Czarnacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej (Anmark),

Włodzimierz Piekarek – Członek Rady Nadzorczej (Guentner),

Jan Hapka – Członek Rady Nadzorczej (Zakład Usług Chłodniczych),

Sylwia Międlar – Członek Rady Nadzorczej (Rapa),

Franciszek Celka – Członek Rady Nadzorczej (AC-Proref),

Zbigniew Stoś – Członek Rady Nadzorczej (Montostal),

Marek Cyniak – Członek Rady Nadzorczej (ACS).

Sąd Dyscyplinarny KFCh IX Kadencji

Andrzej Sadowski – Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego (Sadowski),

Krzysztof Westwalewicz – Członek Sądu Dyscyplinarnego (Westimus),

Bolesław Gaziński – Członek Sądu Dyscyplinarnego (Systherm),

Elżbieta Polak – Członek Sądu Dyscyplinarnego (Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa),

Karol Bem – Członek Sądu Dyscyplinarnego (Cool-Bem).


Fotoreportaż z WZC KFCh:


X