Wykrywacze wycieków a wzorcowanie lub wymiana końcówek

W związku z licznymi wątpliwościami i zapytaniami firm Forum co do konieczności legalizacji lub wzorcowania (kalibracji) wykrywaczy wycieków, po dokonaniu weryfikacji obowiązujących przepisów, KFCh stoi na stanowisku, że:

Dla firm serwisowych oczywistym jest to, że powinny podczas wykonywania usług posługiwać się sprawnymi urządzeniami i narzędziami.

1. Nowe wykrywacze wycieków nie wymagają ani wzorcowania (kalibracji) ani legalizacji, wokresie gwarancyjnym podlegają po
    prostu reklamacji o ile zostanie stwierdzona ich wadliwość.

2. Należy kierować się danymi technicznymi urządzenia zadeklarowanymi podczas zakupu przez producenta
    (ewentualnie dystrybutora), który odpowiada za to, że nowe urządzenie spełnia określone dane techniczne.                 

3. Należy podkreślić, że lista urządzeń podlegających legalizacji jest ściśle określona – nie znajdują się na niej wykrywacze
    wycieków.
    Zestawienie urządzeń podlegających urzędowo legalizacji jest do pobrania pod adresem:                                   www.kfch.pl/s/p/artykuly/70/70/20161019%20Przyrz%C4%85dy_pom._podlegaj%C4%85ce_legalizacji.pdf

4. Wzorcowanie / kalibracja urządzeń, nawet używanych (w tym wykrywaczy wycieków) nie jest obowiązkowe lecz całkowicie
    dobrowolne
.

5. W przypadku wykrywaczy wycieków należy kierować się przede wszystkim zaleceniami ich producenta
    (instrukcją obsługi) co do sposobu użytkowania i częstotliwości oraz sposobu kontroli. Wskazane jest także
    dokumentowanie czynności podejmowanych w tym zakresie.


UWAGA !  Nie należy mylić wzorcowania/kalibracji  (czynność dobrowolna) z legalizacją urządzeń pomiarowych (obowiązkowa lecz jedynie dla ściśle określonych urządzeń).


Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. Dz.U. 2015 poz. 881) i najnowsza unijna legislacja f-gazowa oparta na Rozporządzeniu 517/2014 nie wprowadziły zmian w zakresie obowiązku legalizacji lub wzorcowania (kalibracji) dla urządzeń stosowanych przez chłodnicze firmy serwisowe.

Nie zostały więc wydane nowe przepisy zmieniających dotychczasową praktykę firm w tym zakresie lub wprowadzające nowe uprawnienia dla jakichkolwiek instytucji lub podmiotów.

 

UWAGA ! W przypadku wykrywaczy wycieków w praktyce dla zapewnienia prawidłowego działania najczęściej wystarcza wymiana ich końcówek.

 

UWAGA !Świadectwa wzorcowania wydawane przez wszelkie podmioty, w tym państwowe Urzędy Miar, nie zawierają terminu ważności danego wzorcowania lecz odwołują się w tym zakresie i tak do zaleceń producenta (w formie np. instrukcji obsługi) lub praktyki (procedury) sprawdzania urządzeń ustalonej przez użytkownika danego urządzenia (np. wykrywacza wycieków).

 

Użytkownik wykrywacza wycieków powinien we własnym zakresie dokonywać jego kontroli/przeglądu w określonych odstępach czasu stosownie także do intensywności i warunków jego użytkowania. Można ogólnie przyjąć, że statystycznie nie powinna odbywać się taka kontrola rzadziej niż co 12 miesięcy i kontrola taka powinna zostać udokumentowana przynajmniej notatką wewnętrzną z przeprowadzonych oględzin.

 

O ile sprawność wykrywacza wycieków podczas kontroli dokonywanej we własnym zakresie budzi wątpliwości należy wymienić jego końcówki (warto wewnętrznie udokumentować datę tej czynności) lub zdecydować się na wzorcowanie (jak wspomniano powyżej nie jest ono obowiązkowe).
X