Branżowy kodeks etyczny przedsiębiorstw sektora chłodniczego

Preambuła

Nadrzędnym celem "Krajowego Forum Chłodnictwa" Związku Pracodawców (KFCh) jest rozszerzanie swobody i możliwości współpracy oraz porozumienia pracodawców branży chłodniczej ze środowiskiem pracowników oraz użytkowników urządzeń chłodniczych. Intencją Członków KFCh jest ponadto wszechstronny rozwój branży chłodniczej, podnoszenie standardów etycznych i zawodowych w tej dziedzinie oraz ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków Związku. Poprzez KFCh, przedsiębiorcy uczestniczą także w trudnym procesie dostosowania polskich przepisów prawnych (dotyczących wszelkich sfer działalności Członków Forum) do dorobku legislacyjnego Unii Europejskiej.

Celem Branżowego Kodeksu Etycznego przedsiębiorstw sektora chłodniczego jest prezentacja wartości uznanych za szczególnie cenne oraz przedstawienie zasad, którymi powinni kierować się wszyscy Członkowie KFCh. Kodeks powinien przyczyniać się do kształtowania świadomości społecznej i wrażliwości etycznej wszystkich osób występujących w imieniu Członków KFCh. Kodeks ułatwić ma również podejmowanie właściwych decyzji w sytuacjach konfliktowych.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.  Członkowie KFCh zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, a w szczególności – do przestrzegania postanowień   Statutu "Krajowego Forum Chłodnictwa" Związku Pracodawców oraz zapisów niniejszego Kodeksu.

3.  Członkowie KFCh uznają, iż wolna i uczciwa konkurencja jest wartością warunkującą długotrwały wzrost gospodarczy i dobro ogólnospołeczne.

4.  Członkowie KFCh przeznaczają wypracowane dobra na rozwijanie i doskonalenie swojej działalności, zabiegając o wysoki poziom, jakość i nowoczesność oferowanych towarów i usług.

5.  Członkowie KFCh pragną rzetelnie i uczciwie wypełniać swoje zobowiązania wobec wszystkich grup osób przyczyniających się do funkcjonowania ich przedsiębiorstw, tj. pracowników i współpracowników, klientów i kontrahentów, właścicieli oraz konkurentów i społeczności lokalnej

Rozdział II
Relacje z pracownikami

1.  [Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników] Członkowie KFCh troszczą się o zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt pracowników, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewniając wszystkim pracownikom godne warunki pracy.

2.  [Równość szans wszystkich pracowników] Członkowie KFCh zakładają, że ich sukces zależy od pełnego zaangażowania wszystkich pracowników. W związku z tym, Członkowie KFCh stwarzają równe szanse wszystkim pracownikom w zakresie rekrutacji, szkolenia, promocji, awansu, korzyści, zwolnienia, itd. Wszyscy pracownicy są traktowani indywidualnie, zgodnie z ich możliwościami spełnienia oczekiwań profesjonalnych.

3.  [Prywatność] Godność i prywatność każdego pracownika musi być szanowana. Zbierane mogą być tylko takie informacje personalne, które są konieczne dla funkcjonowania firmy. Pracownicy muszą być poinformowani jakiego rodzaju informacje o nich są gromadzone i wyrazić na to zgodę oraz muszą mieć możliwość systematycznego wglądu do swojej kartoteki personalnej. Informacje personalne mają charakter poufny, nie mogą być ujawniane bez zgody zainteresowanych osób, z wyjątkiem wypadków określonych przez prawo.

4.  [Komunikacja] Pracownicy powinni być poinformowani o wszystkich aspektach działania firmy, które ich dotyczą. Każdy pracownik powinien mieć możliwość porozmawiania o problemach firmy ze swoim przełożonym lub członkiem kierownictwa.

5.  [Rozwój i wynagrodzenie pracowników] Wszystkim swym pracownikom Członkowie KFCh stwarzają twórcze warunki pracy, stymulujące ich rozwój. Każdy pracownik powinien mieć takie same szanse doskonalenia swoich umiejętności profesjonalnych w ramach możliwości firmy. Płace powinny odzwierciedlać indywidualne możliwości, osobisty wkład i efekty pracy, w ramach możliwości firmy.

Rozdział III
Relacje z klientami, kontrahentami i konkurencją

1.  [Wysoka jakość towarów i usług] Członkowie KFCh starają się zapewniać swoim klientom najwyższej jakości usługi i towary w godziwej cenie, tak aby byli oni zadowoleni i chcieli w dalszym ciągu korzystać z oferty firmy.

2.  [Rzetelna informacja] Członkowie KFCh troszczą się o takie informowanie klientów o swoich możliwościach, usługach i towarach, które nie nadużywa ich zaufania ani nie wykorzystuje braku doświadczenia lub wiedzy klientów.

3.  [Uwzględnianie reklamacji] Członkowie KFCh ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie sprzedane usługi i towary, które nie spełniają deklarowanych parametrów, standardów bezpieczeństwa, jakości i niezawodności. Uzasadnione reklamacje będą załatwiane szybko i fachowo. Każdy Członek KFCh opracuje i wdroży własne zasady i sposoby postępowania w sprawach reklamacji.

4.  [Doskonalenie towarów i usług] Członkowie KFCh zobowiązują się do stałego doskonalenia oferowanych towarów i usług. Doskonaleniu usług służyć będzie cykliczna ocena swych pracowników dokonywana przez odpowiednich przełożonych oraz rozpatrywanie i odpowiadanie na nowe potrzeby ich motywacji, kształcenia i rozwoju zawodowego. Doskonaleniu oferty towarowej służyć będą ścisłe kontakty z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz z powszechnie uznanymi i poważanymi na rynku producentami sprzętu chłodniczego.

5.  [Procedury wyboru kontrahentów] Członkowie KFCh rozwijają i chronią trwałe relacje z kontrahentami oparte na wzajemnym zaufaniu. Wybór towarów i usług powinien być uzależniony wyłącznie od ceny, jakości i potrzeby. Wybór dostawców i nabywców powinien opierać się na następujących zasadach:
  • całościowa ocena kompetentnych i odpowiedzialnych kontrahentów
  • dopuszczenie maksimum konkurencji
  • selekcja odpowiednich kontraktów ze względu na potrzeby
  • zgodność z prawem, odpowiednimi regulacjami i zaciągniętymi zobowiązaniami
  • adaptacja efektywnego systemu monitorowania i kontroli menedżerskiej mającej na celu wykrycie i zapobieganie korupcji, oszustwom i innym nadużyciom w procesie pozyskiwania dostawców i nabywców
6.  [Polityka cenowa] Członkowie KFCh uznają zasadę gospodarki wolnorynkowej, zgodnie z którą cena jest kształtowana przez podaż i popyt. Członkowie KFCh oferują klientom towary i usługi najwyższej jakości w cenach, które pozwalają na osiągnięcie obopólnych korzyści.

7.  [Płatności] Członkowie KFCh zobowiązują się regulować swoje wszelkie zobowiązania finansowe w należytym terminie i zgodnie z uzgodnionymi warunkami.
  • naruszanie tajemnicy służbowej innych firm
  • naruszanie praw autorskich
  • stosowanie nieuczciwej lub zakazanej reklamy
8.  [Uczciwa i jawna konkurencja] Członkowie KFCh popierają i stosują uczciwą i jawną konkurencję. Jako niedopuszczalne traktuje się takie czyny jak:

Rozdział IV
Relacje z właścicielami


1.  [Zwrot z kapitału i długoterminowy wzrost] Członkowie KFCh dążą do zapewnienia długotrwałych dochodów swoim właścicielom. Właściciele będą czerpać dochód ze sprawnej, efektywnej i konkurencyjnej działalności firmy.

2.  [Rzetelna informacja] Członkowie KFCh udzielają swoim właścicielom (aktualnym oraz potencjalnym – za zgodą tych pierwszych) wszelkich informacji, które są niezbędne do ewaluacji efektywności inwestycji.

3.  [Rzetelna i uczciwa polityka i praktyka księgowa] Członkowie KFCh mają obowiązek prowadzenia i przechowywania pełnej i dokładnej dokumentacji rachunkowej. Wszystkie dokumenty księgowe i raporty sporządzone na ich podstawie muszą być zgodne z obowiązującym prawem i profesjonalnymi standardami księgowania. Dokumentacja księgowa powinna w uzasadniony i dokładny sposób odzwierciedlać transakcje prowadzone przez firmę i gospodarowanie jej zasobami. Szczegółowe wytyczne księgowe i finansowe powinny być dostępne odpowiednim pracownikom. Firma powinna w wyraźny sposób dbać o to, by żadne fałszywe, sztuczne lub niejednoznaczne stwierdzenia lub wyniki nie znalazły się w jej dokumentach, zapisach księgowych, rachunkach. Każdy członek kierownictwa lub pracownik posiadający informację o ukrytych finansach lub fałszywych notatkach w dokumentacji firmy powinien ujawnić posiadane informacje swym przełożonym.

Rozdział V
Relacje z otoczeniem i społecznością

1.  [Ochrona środowiska] Troska o środowisko naturalne jest jednym z ważniejszych obowiązków Członków KFCh. Wszystkie działania firmy muszą być zgodne z obowiązującym prawem i uregulowaniami oraz podejmowane bez zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska.

2.  [Wspieranie aktywności społecznej] Członkowie KFCh zachęcają swoich pracowników do podejmowania aktywności na rzecz lokalnej społeczności i inicjatyw obywatelskich.

3.  [Zasady i praktyka sponsorowania] Członkowie KFCh mogą wspierać organizacje charytatywne oraz zachęcać do takiego postępowania swych pracowników i innych przedsiębiorców.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1.  [Rozumienie Kodeksu] Każdy pracownik i współpracownik przedsiębiorstw zrzeszonych w Krajowym Forum Chłodnictwa ma obowiązek znać, rozumieć i przestrzegać niniejszego Branżowego Kodeksu Etycznego. Problemy, które pojawiają się w związku z wdrażaniem i interpretacją Kodeksu oraz wszelkie komentarze i sugestie usprawnień powinny być zgłaszane Zarządowi KFCh, którego zadaniem jest monitorowanie funkcjonowania Kodeksu w praktyce.

2.  [Nieprzestrzeganie Kodeksu] KFCh nie będzie tolerować żadnych nielegalnych lub nieetycznych działań swych Członków. Każde naruszenie zasad Kodeksu będzie podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu prowadzonemu przez Sąd Dyscyplinarny KFCh.

3.  [Skargi] Skargi mogą być składane przez wszystkich obecnych i potencjalnych Członków KFCh, ich właścicieli, a także ich dostawców, kontrahentów i wszystkich pracowników danego Członka KFCh. Skargi mogą być składane bezpośrednio do Sądu Dyscyplinarnego KFCh zajmującego się przyjmowaniem i badaniem skarg. Sąd Dyscyplinarny odpowiada przez Członkami Związku za wyczerpujące i efektywne rozpatrywanie skarg. Wszystkie otrzymane skargi będą traktowane jako poufne.

4.  [Źródła Kodeksu] Niniejszy zbiór zasad etycznych został opracowany przez "Krajowe Forum Chłodnictwa". Opiera się on na własnych przemyśleniach przedstawicieli KFCh oraz m.in. na wzorcach wypracowanych w Kodeksie Etycznym Centrum Kreowania Liderów SA.

5.  [Wejście w życie] Niniejszy Kodeks wchodzi w życie po jego uchwaleniu przez Walne Zebranie Członków "Krajowego Forum Chłodnictwa" Związku Pracodawców.
     
X