KRAJOWE FORUM CHŁODNICTWA
Związek Pracodawców

Główne cele działalności i sposoby ich realizacji:

Nadrzędnym celem działalności KRAJOWEGO FORUM CHŁODNICTWA jest rozszerzanie swobody i możliwości współpracy oraz porozumienia pracodawców branży chłodniczej ze środowiskiem pracowników oraz użytkowników urządzeń chłodniczych, podnoszenie standardów etycznych i zawodowych w tej dziedzinie. Celem Związku jest także ochrona środowiska naturalnego oraz szeroko pojęta edukacja w zakresie ekologii, technologii, finansów, organizacji i zarządzania. Szczególnym zadaniem Związku jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej w zakresie technologii chłodniczych oraz substancji zubożających warstwę ozonową i powodujących nasilanie efektu cieplarnianego. Ponadto:

 • ochrona praw i interesów firm z branż, a głwnie człnków FORUM, szczególnie wobec organów pańtwowych oraz nieuczciwej konkurencji,
 • ochrona praw i interesów klientów branż chłdniczej,
 • współworzenie i opiniowanie aktów prawnych, norm, wymagańtechnicznych i innych w zakresie urzązeńchłdniczych,
 • integracja firm branż chłdniczej, szczególnie w zakresie egzekwowania aktów normatywnych krajowych i mięzynarodowych,
 • opracowanie i egzekwowanie branżwego kodeksu etycznego,
 • przystosowanie branż chłdniczej do włązenia Polski w struktury Wspólnoty Europejskiej.

 

Sposoby realizacji:

 • przeciwdziałnie nieuczciwej konkurencji, nierzetelnośi handlowej, montażwej, serwisowej i gwarancyjnej wobec klientów, m.in. poprzez jej ujawnianie,
 • kształowanie popytu na urzązenia i wyroby o sprawdzonej wysokiej jakośi, posiadająe stosownąlegalizację
 • reprezentowanie człnków FORUM wobec organów ustawodawczych i wykonawczych, m.in. w zakresie legalizacji (certyfikacji) urządzeń i certyfikacji personalnej,
 • wymiana wiedzy i dośiadczeńpoprzez organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji naukowych itp.,
 • wspieranie rozwoju kształenia zawodowego, zwiąanego m.in. z obsłgąi serwisowaniem nowoczesnego sprzęu chłdniczego,
 • organizacja i prowadzenie działlnośi szkoleniowo-certyfikacyjnej we wszelkich aspektach zwiąanych z funkcjonowaniem przedsięiorstw branż chłdniczej i klimatyzacyjnej,
 • prowadzenie działlnośi wydawniczej i informacyjnej,
 • wpłw na organizowanie prestiżwej imprezy targowej branż chłdniczej,
 • współraca z organizacjami innych krajów o podobnym profilu działlnośi oraz organizacjami mięzynarodowymi zwiąanymi z chłdnictwem,
 • prowadzenie mediacji w sporach z klientami z branż chłdniczej pod wzglęem prawnym i technicznym,
 • rzeczoznawstwo na rzecz człnków organizacji,
 • prowadzenie arbitraż branżwego na koszt organizacji,
 • utworzenie systemu wymiany informacji handlowo – technicznej pomięzy człnkami organizacji,
 • egzekwowanie branżwego kodeksu etycznego m.in. poprzez działnie Sąu Dyscyplinarnego.

„Krajowe Forum Chłdnictwa” Związek Pracodawców Al. Jana Pawł II 23 lok. 206, 00-845 Warszawa tel.: (22) 653-85-99, kom.: 660-538-933, faks: (22) 653-95-21

X