Ogólne Warunki Sprzedaży i Montażu Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Pomp Ciepła opracowane zostały w celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz przeciwdziałania sporom mogącym powstać jako skutek niejasno sprecyzowanych kryteriów umownych. Niniejsze Warunki są standardem Krajowego Forum Chłodnictwa i mają zastosowanie do wszystkich Umów, dotyczących sprzedaży i / lub Montażu Urządzeń, zawartych pomiędzy Stronami [ pobierz w wersji PDF ]

Ogólne Warunki Dostawy i Montażu Urządzeń Chłodniczych / Spis rozdziałów:

 1. UWAGI OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. PRZEDMIOT UMOWY
 4. CENY
 5. PŁATNOŚCI
 6. MONTAŻ
 7. OBOWIĄZKI NABYWCY
 8. ZGODNOŚC DZIEŁA Z PRZEPISAMI PRAWA I INNYMI WYMAGANIAMI
 9. ZMIANY W PRZEDMIOCIE UMOWY
 10. PRZEJĘCIE RYZYKA
 11. PRÓBY ZDAWCZO-ODBIORCZE I PRZEKAZANIE
 12. OPÓŹNIENIE DOSTAWCY
 13. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
 14. GWARANCJE, ODPOWIEDZIALNOŚC ZA SZKODY I WADY
 15. USTALANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIEŁO
 16. SIŁA WYŻSZA
 17. UTRACONE KORZYŚCI
 18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
X