Ogólne Warunki Sprzedaży i Montażu Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Pomp Ciepła opracowane zostały w celu podniesienia jakości świadczonych usług oraz przeciwdziałania sporom mogącym powstać jako skutek niejasno sprecyzowanych kryteriów umownych. Niniejsze Warunki są standardem Krajowego Forum Chłodnictwa i mają zastosowanie do wszystkich Umów, dotyczących sprzedaży i / lub Montażu Urządzeń, zawartych pomiędzy Stronami [ pobierz w wersji PDF ]

Ogólne Warunki Dostawy i Montażu Urządzeń Chłodniczych / Spis rozdziałów:

  1. UWAGI OGÓLNE
  2. DEFINICJE
  3. PRZEDMIOT UMOWY
  4. CENY
  5. PŁATNOŚCI
  6. MONTAŻ
  7. OBOWIĄZKI NABYWCY
  8. ZGODNOŚC DZIEŁA Z PRZEPISAMI PRAWA I INNYMI WYMAGANIAMI
  9. ZMIANY W PRZEDMIOCIE UMOWY
  10. PRZEJĘCIE RYZYKA
  11. PRÓBY ZDAWCZO-ODBIORCZE I PRZEKAZANIE
  12. OPÓŹNIENIE DOSTAWCY
  13. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
  14. GWARANCJE, ODPOWIEDZIALNOŚC ZA SZKODY I WADY
  15. USTALANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIEŁO
  16. SIŁA WYŻSZA
  17. UTRACONE KORZYŚCI
  18. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
X