STATUT
 
Krajowego Forum Chłodnictwa
Związku Pracodawców
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
„Krajowe Forum Chłodnictwa” Związek Pracodawców w dalszym ciągu zwany Związkiem jest organizacją zrzeszającą pracodawców branży chłodniczej.
 
§ 2
Związek działa na podstawie ustawy  z dnia 23 maja 1991  r. o organizacjach pracodawców  (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z późn. zm.). Związek posiada osobowość prawną.
 
§ 3
Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Warszawa.
 
§ 4
Związek ma prawo  tworzenia i przystępowania do federacji i konfederacji oraz przystępowania do międzynarodowych organizacji pracodawców.
 
§ 5
Związek może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków Związku.
 
§ 6
Związek samodzielnie  określa  swoje cele,  programy działania  i  struktury  organizacyjne  oraz uchwala  akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
 
Rozdział II
Organy Związku
 
§ 7
Organami Związku są:
1)  Walne Zebranie Członków Związku
2)  Zarząd
3)  Rada Nadzorcza
4)  Sąd Dyscyplinarny
 
§ 8
1.  Zarząd, Rada Nadzorcza i Sąd Dyscyplinarny są wybierane przez Walne Zebranie na kadencję dwuletnią. Wybór odbywa się spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Związku. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Organu nie jest powołany, dotychczasowy  pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia przez nowy skład.
W razie zmian w składzie Organu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego składu Organu.
2.  Wybór organów Związku o których mowa w ust. 1 odbywa się w głosowaniu tajnym, w ten sposób, że każdy obecny i upoważniony do głosowania uczestnik Walnego Zebrania oddaje głos co najwyżej na tylu kandydatów, ilu ma zostać wybranych do tego organu. Ci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów, zostają wybrani na Członków Organu. W razie równości głosów rozstrzyga losowanie.
3.  Walne Zebranie Członków Związku odwołuje w trakcie kadencji członków Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego w następujących przypadkach: 
a)  choroby, ułomności lub utraty sił powodujących stałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b)  niepełnienia obowiązków członka organu przez okres dłuższy niż rok,
c)  nienależytego wypełniania funkcji,
d)  istotnego naruszenia postanowień Statutu.
4.  Z zastrzeżeniem zapisów ust. 1, mandat członka  Zarządu,  Rady  Nadzorczej  i  Sądu  Dyscyplinarnego wygasa z chwilą upływu kadencji, a także wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania albo wycofania rekomendacji przez firmę, która go delegowała.
 
§ 9
1.  O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
2.  Głosowanie jest  jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Związku lub o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych.
 
Rozdział III
Walne Zebranie Członków Związku
 
§ 10
1.  Walne Zebranie Członków Związku jest najwyższą władzą Związku, rozstrzygającą ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Związku i związanych z realizacją jego celów.
2.  Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 
§ 11
1.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd do 30 czerwca każdego roku.
2.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
a) z inicjatywy Zarządu,
b) na wniosek Rady Nadzorczej,
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków.
3.  Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie lub podjęcia przez siebie uchwały.
 
§ 12
O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia wszystkich członków Związku co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 
§ 13
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należą następujące sprawy:
1)  wytyczanie kierunków działalności Związku,
2)  wybór Zarządu w tym Prezesa,
3)  wybór Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego,
4)  rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Sądu Dyscyplinarnego,
5)  podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
6)  rozstrzyganie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia lub wykluczenia członka Związku,
7)  uchwalanie budżetu,
8)  ustalanie wysokości składek członkowskich,
9)  podejmowanie uchwał o zmianie statutu,
10) uchwalanie regulaminów działalności organów i innych aktów wewnętrznych,
11) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Związku,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają decyzji Walnego Zebrania.
 
§ 14
1.  Walne Zebranie  może podejmować uchwały w pierwszym terminie w obecności co najmniej połowy członków Związku, w drugim terminie bez względu na ilość obecnych, przy czym drugi termin ustala się na jedną godzinę po upływie pierwszego terminu Walnego Zebrania.  
2.  W Walnym Zebraniu Członkowie mogą uczestniczyć przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
3.  Przebieg Walnego Zebrania jest protokołowany, a protokół podpisany przez  przewodniczącego  i protokolanta jest udostępniany do wglądu uczestnikom zebrania, nie później niż miesiąc po terminie jego odbycia.
4.  W ciągu następnego miesiąca uczestnicy Walnego Zebrania mogą wnosić pisemne uwagi do protokołu.
 
Rozdział IV
Zarząd
 
§ 15
1.  Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, wybranych przez Walne Zebranie.
2.  Zarząd wybiera spośród swoich członków wiceprezesa. Zarząd może ustanowić także inne funkcje w ramach swego składu.
 
§ 16
Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:
1)  reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2)  kierowanie działalnością Związku zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,
3)  zarządzanie majątkiem Związku,
4)  ustalanie preliminarzy budżetowych i zatwierdzanie bilansów rocznych,
5)  zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań,
6)  przyjmowanie Członków Związku,
7)  podejmowanie uchwał o wykluczeniu członka ze Związku w sytuacjach określonych w §30 pkt. 4 Statutu,
8)  zatrudnianie pracowników.
 
§ 17
1.  Zarząd odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
2.  Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 
Rozdział V
Rada Nadzorcza
 
§ 18
1.  Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2.  Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu ani Sądu Dyscyplinarnego.
3.  Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 
§ 19
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1)  prowadzenie kontroli działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2)  występowanie do Zarządu z wnioskami w sprawie działalności Związku,
3)  składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań wraz z oceną działalności Związku i wnioskami o absolutorium dla Zarządu.
 
Rozdział VI
Sąd Dyscyplinarny
 
§ 20
1.  Sąd Dyscyplinarny składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie spoza członków Zarządu i Rady.
2.  Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
3.  Sąd może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swojego składu.
4.  Sąd Dyscyplinarny rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Związku w zakresie:
a)  naruszenia przez członków Związku obowiązków wynikających ze Statutu i uchwał organów Związku, 
b)  sporów powstałych pomiędzy członkami Związku na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Związku.
 
§ 21
Sąd Dyscyplinarny może orzekać następujące kary:
1)  upomnienie,
2)  wykluczenie ze Związku.
Od orzeczenia Sądu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia.
 
§ 22
Sąd Dyscyplinarny składa na każdym Zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swej działalności.
 
Rozdział VII
Cele i zadania związku i formy ich realizacji.
 
§ 23
Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków Związku wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy  i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.
 
§ 24
1.  Celem Związku jest rozszerzanie swobody i możliwości współpracy i porozumienia pracodawców branży chłodniczej ze środowiskiem pracowników oraz konsumentów, a także działalność na  rzecz wszechstronnego rozwoju branży chłodniczej, podnoszenie standardów etycznych i zawodowych w tej dziedzinie.
2.  Celem Związku jest także ochrona środowiska naturalnego oraz szeroko pojęta edukacja w zakresie ekologii, technologii, finansów, organizacji  i zarządzania. Szczególnym celem Związku  jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej w zakresie technologii chłodniczych oraz substancji zubożających warstwę ozonową i powodujących nasilanie efektu cieplarnianego.
 
§ 25
Dla realizacji swoich zadań i celów Związek:
1)  ułatwia wymianę wiedzy, doświadczeń i pomysłów pomiędzy poszczególnymi członkami Związku,
2)  występuje do odpowiednich władz i organizacji z opiniami, wnioskami i postulatami,
3)  organizuje zjazdy, zebrania, sympozja, odczyty itp.,
4)  prowadzi działalność wydawniczą, informacyjną, kształceniową i badawczą,
5)  organizuje i prowadzi działalność szkoleniowo-certyfikacyjną we wszelkich aspektach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw branży chłodniczej i klimatyzacyjnej,
6)  podejmuje współpracę z międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działalności,
7)  podejmuje inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Związku.
 
Rozdział VIII
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 26
Członkiem Związku może być pracodawca, tj. osoba  prawna,  fizyczna  lub  jednostka  organizacyjna,  której przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej w branży chłodniczej i która przez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów związku i przestrzegania jego statutu. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Związku przez Przedstawicieli.
 
§ 27
Ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Związku składa pisemną deklarację do Zarządu, popartą przez
co najmniej dwóch członków Związku. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd w formie uchwały.
 
§ 28
Członkom Związku przysługuje:
1)  czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do organów Związku,
2)  prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu związku oraz prawo wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Związku,
3)  prawo uczestniczenia we wszelkich formach działania Związku,
4)  prawo korzystania z pomocy Związku.
 
§ 29
1)  Obowiązkiem członków Związku jest postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami organów Związku.
2)  Członkowie zobowiązani są nadto do:
a)  czynnego udziału w pracach Związku,
b)  opłacania składek członkowskich,
c)  przestrzegania kodeksu postępowania wewnątrz branży chłodniczej ustalonego przez Walne Zebranie,
d)  wspierania działalności Związku i świadczenia mu pomocy materialnej i niematerialnej.
 
§ 30
Członkostwo wygasa:
1)  na skutek likwidacji członka będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną,
2)  na skutek śmierci członka,
3)  na skutek dobrowolnego wystąpienia ze Związku złożonego na piśmie na ręce Zarządu,
4)  wykluczenia ze Związku dokonanego na mocy uchwały Zarządu  w następujących przypadkach:
a)  łamania Statutu, uchwał organów Związku lub branżowego kodeksu etycznego,
b)  niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
c)  utraty warunków koniecznych do członkostwa w Związku  lub zaprzestania działalności w dziedzinie branży chłodniczej albo jej zawieszenia na skutek prawomocnego wyroku sądu,
d)  na skutek orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego Związku.
 
§ 31
Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia, uchwały o wykluczeniu ze Związku lub od  orzeczenia  Sądu Dyscyplinarnego o wykluczeniu ze Związku zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Związku w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Decyzja Walnego Zebrania Członków Związku jest ostateczna i wiążąca.
 
Rozdział IX
Reprezentacja Związku
 
§ 32
W imieniu Związku działa i reprezentuje go na zewnątrz Zarząd.
 
§ 33
Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz do podpisywania w imieniu Związku upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 
Rozdział X
Środki finansowe
 
§ 34
Środki finansowe Związek uzyskuje:
1)  ze składek członkowskich,
2)  z dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Związku,
3)  z dotacji i subwencji,
4)  z darowizn, zapisów, spadków,   – 6 –  v.2008-05-30
5)  z wpływów z działalności statutowej,
6)  z dochodów z działalności gospodarczej.
 
§ 35
1.  Związek może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.
2.  Związek prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a)  badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
b)  doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
c)  zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B),
d)  badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
e)  reklama (PKD 74.40.Z),
f)  kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 80.42.B).
 
§ 36
1.  Wysokość składek członkowskich ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania.
2.  Składki członkowskie winny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
3.  Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.
 
§ 37
Zarząd może tworzyć fundusze celowe w ramach posiadanych środków finansowych.
 
Rozdział XI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku
 
§ 38 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Związku większością 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 2/3 upoważnionych do głosowania.
 
§ 39
1.  Związek może być rozwiązany na podstawie własnej uchwały lub na podstawie orzeczenia Sądu.
2.  Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Walne Zebranie Członków Związku większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 upoważnionych do głosowania.
3.  Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób jego likwidacji.
4.  Majątek pozostały po likwidacji Związku przekazuje się organizacjom i instytucjom, wskazanym uchwałą Walnego Zebrania, których działalność odpowiada celom Związku.
5.  Likwidatorami Związku są członkowie Zarządu.
6.  Po zakończeniu likwidacji, likwidatorzy zgłaszają sądowi wniosek o wykreślenie Związku z rejestru.
 
 
Niniejszy Statut został uchwalony 17 maja 2000 r.
i zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 21 maja 2004 r.
oraz zmieniony uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 30 maja 2008 r. 
 
 
 
 
X